ประวัติและความเป็นมา

โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาเอก คณิตศาสตร์ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 18 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ดังนี้
ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2557
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2558
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2559
ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2560
ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2561
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2562
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2563
ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2564
และครั้งต่อไป
ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2565
เพื่อเป็นเวทีให้แก่นักศึกษาเอกคณิตศาสตร์ได้นำผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าระหว่างเรียนมา นำเสนอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

Keynote

Topic

Topic A : Analysis

Functional analysis, Complex analysis, Topology, Fixed point theory

Topic B :Algebra

Abstract algebra, Linear algebra, Number theory, Semi group

Topic C : Applied Mathematics

Statistic, Mathematic modeling, Data Science, Calculus, Discrete mathematic, Geometry, Graph Theory

Topic D

Education Mathematics

* บทความวิจัยที่เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

Registration Rate

สถานะ ค่าลงทะเบียน
อาจารย์ และ บุคคลทั่วไป 1,000 บาท
นักศึกษา 150 บาท

Important Date

วันที่ รายละเอียด
1 พฤศจิกายน 2564 เปิดรับลงทะเบียน
10 มกราคม 2565 สิ้นสุดการส่งต้นฉบับ (Full Paper)
31 มกราคม 2565 ปิดรับลงทะเบียน
10-11 กุมภาพันธ์ 2565 Conference Dates
วันที่ รายละเอียด
10 กุมภาพันธ์ 2565
8.30 - 9.00น. พิธีเปิดโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9.00 - 10.30น. บรรยาย หัวข้อ The Role of Mathematics in Artificial Intelligence & Data Science
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ระเบียน วังคีรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.30 - 10.45 น. ถ่ายภาพหมู่ผู้เข้าร่วมประชุม
10.45 น. - 12.00 น. สัมนาวิชาการภาคเช้า
13.00 น. - 16.00 น. สัมนาวิชาการภาคบ่าย
11 กุมภาพันธ์ 2565
8.30 -12.00น. สัมนาวิชาการภาคเช้า
13.00 น. - 16.00 น. สัมนาวิชาการภาคบ่าย

Committee

คณะกรรมการดำเนินงานภายใน รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวิณี สัตยาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ อินจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระพล ขุนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ ดร.พัชรี มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ ดร.ธัชชัย อยู่ยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ ดร.ดิเรก บัวหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ จันทร์สี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ ดร.นราวดี นวลสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ ดร.สะอาด อยู่เย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยา แซ่ยับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ วิไลวรรณ รัตนกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ วรินสินี จันทะคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะกรรมการดำเนินงานภายนอก รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รองศาสตราจารย์ อาดุลย์ จงรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชม ปานตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรี สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเย็น ทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเดช ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาจารย์ ดร.บรรชา นันจรัส มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย กล้าณรงค์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ Topic A : Analysis อาจารย์ ดร.อำพล เลี้ยงพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ปักการะนัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาจารย์ศุภมิตร พิมพ์ศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเดช ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาจารย์ ดร.บรรชา นันจรัส มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระนันท์ คำภักดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย กล้าณรงค์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์บุญญฤทธิ์ เงินคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ Topic B : Algebra ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรี สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะณัฐ พวงจำปา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าที่ร้อยตรี ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเย็น ทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย์ ดร.ชัญญา ทิศกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาจารย์ ดร.เชาวน์วัฒน์ มั่นยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.วีรพงษ์ วงศ์พินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ยา อนันตยเศรษฐี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ Topic C : Applied Mathematics อาจารย์ ดร.โกสุมภ์ จันทร์แสงกระจ่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อาจารย์ ดร.หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อาจารย์ศุภาวัลย์ นันตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ต่อวัฒนบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล ขันเขตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย์ ดร.กฤติเดช จันทวารา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.ฐิติกาญจน์ มูลสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา พวงมาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ Topic D : Education Mathematics อาจารย์ ดร.ประฎิชญา สร้อยจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาจารย์ ดร.อาวีพร ปานทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีสิทธิ์ ปัญญายง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Submission information

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมสามารถส่งผลงานเพื่อนำเสนอได้ดังนี้
1. ประเภทสัมมนาแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เรื่อง
2. ประเภทโครงงานแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เรื่อง

Paper Submission

Venue & Lodging

Uttaradit Rajabhat University, Uttaradit, Thailand

Uttaradit is located in the North of Thailand bordering Laos, Uttaradit has a long history dating back to pre-historic times. The site of the "modern" town, then called Bang Pho Tha It, was located on the right bank of the Nan River during the Dvaravati or Lavo periods, prior to Lanna and Sukhothai, when it flourished as a commercial port until King Rama V elevated its status into a province and re-named it Uttaradit, literally "the Port of the North". Uttaradit, which literally means "the Port of the North" has a long history of commercial importance. Today, the city is a naturally beautiful town and the province contains Queen Sirikit Dam, a 250 km² artificial lake, as well as the world's largest teak tree, which has stood for roughly 1500 years.

Login

Email or Password is wrong

Member List

Uttaradit Rajabhat University, Uttaradit, Thailand

1 Dr.Pisit Nakjai Science and Technology Uttaradit Rajabhat University Thailand
2 Assoc. Prof. Dr. Issara Inchan Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University Thailand
3 Mr.Tadchai - Yuying​ วิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ ไทย
4 Assist. Prof. Dr. Choodech Srisawat Science Udon Thani Rajabhat University Udon Thani
5 Assoc. Prof. Dr. wirot tikjha Faculty of Science and Technology Pibulsongkram Rajabhat University Thailand
6 MissKanlaya - Soprom science and technology Pibulsongkram Rajabhat University Thailand
7 MissSiriyakorn Kraisuk science and technology Pibulsongkram Rajabhat University Thailand
8 Ms.Phatrapon Thongim คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประเทศไทย
9 Ms.Benchawan Sutthai Science and Technology Pibulsongkram Rajabhat University Thailand
10 Assist. Prof. Dr. Jittiporn Tangkhawiwetkul Science and Technology Pibulsongkram Rajabhat University Thailand
11 Ms.Chadarat Tapan Faculty of Science and Technology Pibulsongkram Rajabhat University Thailand
12 Mr.Thaweechok makrakchat วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประเทศไทย
13 Assist. Prof. Salinthip Daengkongkho Science and Technology Pibulsongkram Rajabhat University Thailand
14 Ms.ศศิธร ผดุงฤทธิชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชภัฏพิบูลสงคราม ประเทศไทย
15 Ms.จุฑารัตน์ ปานเถื่อน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไทย
16 Mr.sitthibet prommee วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไทย
17 Mr.Wuttichai Fluke Jaisuk วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไทย
18 Mr.Shirdsak Inpan วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไทย
19 Mr.วรภัทร บาส บวบขม วิทยาศาสตร์แบะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไทย
20 MissSuphatcha Chuphan วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประเทศไทย
21 Ms.จิราภรณ์ วรรณศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไทย
22 Missกมลลักษณ์ Bบรรจง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไทย
23 MissOrchuda Rojkaew science and technology Phibunsongkhram Rajabhat University Thailand
24 Ms.Tanyaton Tongpikul science and technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thai
25 Ms.Suphansa Kaewpradit Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat Thai
26 Assist. Prof. Dr. ี๊Urailuk Singthong คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
27 Mr.s i คณะ มหาวิทยาลัย ไทย
28 Dr.Nuttapol Pakkaranang Faculty of Science and Technology Phetchabun Rajabhat University Thailand
29 MissSirilak Janmuk Faculty of Science and Techology Phetchabun Rajabhat University Thailand
30 MissThitima Charoenthong Faculty of Science and Technology Phetchabun Ragabhat University Thailand
31 MissVatsana Sankeaw Faculty of Science and Technology Phetchabun Ragabhat University Thailand
32 MissSupatsara Sri-choo Science-teah PSRU Thailand
33 MissWimonsiri Wannathai วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไทย
34 MissGasaraporn Khruangma วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไทย
35 Mr.Kraiwit Maychai Faculty of Science and Techology Phetchabun Rajabhat University Thailand
36 MissChonthicha Tajai วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชภัฏพิบูลสงคราม ไทย
37 MissNaruemon Phetket วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประเทศไทย
38 Assist. Prof. Dr. Chalongchai Klanarong Faculty of Science Mahasarakham University Thailand
39 Dr.Yadpirun Supharakonsakun Science and Technology Phetchabun Rajabhat University Thailand
40 MissThida Phandaengphan Faculty of Science and Technology Phetchabun Rajabhat University Thailand
41 MissNatcharapon Sangrat Science and technology Phetchabun Rajabhat University Thailand
42 MissMaliwan Kanyanuan Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
43 MissChanakan Sriin Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
44 MissWilaiwan Tunno Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
45 MissKanjana Oungket Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
46 Mr.ประกร แซ่ว้าง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไทย
47 Mr.ภูมินันท์ เกาะลอย วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไทย
48 MissKhanaporn Ngamsanga Science&Technology Loei Rajabhat University Thailand
49 MissAdchara Promprang Science&Technology Loei Rajabhat University Thailand
50 MissArisa Wisateya Science&Technology Loei Rajabhat University Thailand
51 Mr.Thanawut Junsawang Science&Technology Loei Rajabhat University Thailand
52 Assoc. Prof. Dr. Kiattisak - Rattanaseeha Science and Technology Loei Rajabhat University Thailand
53 MissSukanya Mayen Science&Technology Loei Rajabhat University Thailand
54 Mr.Yoothana Sowan Science and technology Loei Rajabhat University Thailand
55 MissKanjana Oungket ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
56 MissChanakan Sriin Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
57 MissMaliwan Kanyanuan Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
58 Mr.Supamit Pimsri Science Ubonratchathani Rajabhat University Thailand
59 Missonanong kathong science Ubon Ratchathani Rajabhat University Thailand
60 MissWaraporn Phromkamwong Science Ubon Ratchathani Rajabhat University Thailand
61 Assist. Prof. Dr. Boonyen Thongkam Faculty of Science Ubon Ratchathani Rajabhat University Thailand
62 MissChaksiriwan Samphao Science Ubon Ratchathani Rajabhat University Thailand
63 MissChuttima - Duangsri Science Ubon Ratchathani Rajabhat University Thailand
64 Missvarinee kingpha Science Ubonratchathani Rajabhat University Thailand
65 MissNaphapron Wirun Science Ubonratchathani Rajabhat University Thailand
66 Mr.Natthaphon Khrippha Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
67 MissRatchaneekorn - Tana Education Uttaradit rajabhat university Thailand
68 Dr.Tawatchai Petaratip คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Thailand
69 Mr.Thanapat Dechmuang Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
70 Mr.Kosun Wiangnak Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
71 Misschanapat onkum ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
72 Assoc. Prof. Dr. Nirutt Pipattanajinda Faculty of Science and Technology Kamphaeng Phet Rajabhat University Thailand
73 Mr.Kittipong - Putkoed Education Rajabhat Uttaradit University Thailand
74 Mrs.Warunee Ruttanajan Education Uttaradid Rajabhat University Thailand
75 Mrs.Samatchaya Yotket Education Rajabhat Uttaradit University Thailand
76 Mrs.Wanwisa Boonmee Education Rajabhat Uttaradit University Thailand
77 Mrs.Nuttaradee Klayklam Educaion Rajabhat Uttaradit University Thailand
78 MissAutsanee Kwanprem education Uttaradit Rajabhat University Muang
79 MissThanchanok Khamkong ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
80 Missพรกนก เสือเกิด ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
81 Dr.บรรชา นันจรัส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไทย
82 Missนฤสรณ์ ร่มรื่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไทย
83 Dr.Weerapong Wongpinit Faculty of Science and Technology Rajabhat Mahasarakham University Thailand
84 Missศิริรัตน์ แก้ววะศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไทย
85 Missรัตนาภรณ์ ปัจจัยโก คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​มหาสารคาม​ ไทย
86 Missอรทัย บุตรวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไทย
87 Missวาสนา บุญเลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไทย
88 Mr.Anupap Yamkaew ครุศาสตร์ URU ประเทศไทย
89 MissSasiton Monmuang Uttaradit Rajabhat University Thailand
90 Mr.Kittinat Laoparon ครุศาสตร์ URU ไทย
91 Mr.HAY Va Science and technology Uttaradit rajabhat University Thailand
92 Mr.Sorawich - Jodma Science and technology Uttaradit rajabhat university Thailand
93 Mr.Jirawat Panyayong Science and technology Uttaradit Rajabhat University Thailand
94 MissJiraporn Lamputtha Science and technology Uttaradit Rajabhat University Thailand
95 Missอารีรัตน์ ลั่นฟ้าคนดี ครุศาสตร์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
96 MissSudarat Phontheera ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประเทศไทย
97 Mr.ศราวุธ สิงห์เงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไทย
98 Mr.Chaowat Manyuen Science and Technology Rajabhat Maha Sarakham ไทย
99 Mrs.saranyu Khaolaong Education Uttaradit Rajaphat Univercity Thailand
100 Mrs.Warinsinee Chantakun วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
101 MissSupawan Nanta Science and Technology Phetchabun Rajabhat University Thailand
102 MissPiyaporn Tantong Faculty of Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
103 Ms.THAMONWAN YAPROM Uttaradit Rajabhat University Thailand
104 MissWaraporn Wongthun ครุศาสตร์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
105 Mr.Weerapat Weerapat Muanthong Muanthong ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประเทศไทย
106 Mr.ประชา กลิ่นนิ่มนวล ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เหนือ
107 Missจุฑามาศ ใจยา ครุศาสตร์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ Thailand
108 MissJongruk Khlueabphuang Education ราชภัฏอุตรดิตถ์ Thailand
109 Mr.Songkrod Pob Kaewjon ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
110 MissSunantha Kaewdee Science and Technology Sakon Nakhon Rajabhat University Northeast
111 Mr.mongkol Saensuk Science and Technology Sakon Nakhon Rajabhat University Northeast
112 MissNaritsara Namsingsaa Science and Tchnology Sakon Nakhon Rajabhat University Northeast
113 Mr.Prakasit Senanam Science and Technology Sakon Nakhon Rajabhat University Northeast
114 Ms.ปิยวรรณ แหยมคง ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
115 Assist. Prof. Kamonrat Nammanee Science Phayao Thailand
116 Assist. Prof. Dr. Chugiat Ponkaew mathematics Phetchabun rajabhat university Thailand
117 Missสุดารัตน์ ม่วงวงศ์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
118 Dr.Wanchai Tapanyo Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
119 MissTuangrat Pluengplid Education Uttaradit Rajabhat Thailand
120 Missนันทภรณ์ - อิ่มสบาย ครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
121 MissWilaiwan Rattanakool Science and technology Uttaradit Rajabhat University Thailand
122 Mr.Prawee Thongrat Education Uttaradit Rajabhat Thailand
123 MissPaweena Taya Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
124 MissHathairat Promkeeree Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
125 MissSureerat Maneekard Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
126 Assist. Prof. Chom Panta Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
127 MissSomchit Boonthiem Faculty of Science and Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Thailand,
128 Mr.somprasong uttavongsa Faculty of Science and Technology Sakon Nakhon Rajabhat University Thailand
129 MissDuangruthai Boonsong Faculty of Science and Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Thailand,
130 Mrs.Phimphika Wanpan Faculty of Science and Technology Sakon Nakhon Rajabhat University Thailand
131 MissChanankarn Saengprasan Faculty of Science and Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Thailand,
132 Dr.Areerat Arunchai Faculty of Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
133 Mr.Chatcharin Thapthap science and technology SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY Thailand
134 MissJuthamat Thathaisong Science and Technology Phetchabun Rajabhat University Thailand
135 MissNattida Choraman Science and Technology Phetchabun Rajabhat University Thailand
136 MissYupawadee Samranrit Faculty of Science and Technology Nakhonsawan Rajabhat University Mueang Nakhonsawan
137 MissJirapinya Lanae คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประเทศไทย
138 Assist. Prof. Dr. Sasisophit - Buada Science and technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
139 Missกานต์มณี ศรีจันทร์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
140 MissNiramon Kanalai ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
141 MissSupichcha Singjuang Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
142 Missโชติมณี นนทะโคตร ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ไทย
143 Missปานระวี คำสอน ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
144 Mr.Thee Pornpanitch Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
145 Missอารีรัตน์ ลั่นฟ้าคนดี ครุศาสตร์ มหวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
146 Assist. Prof. Wanwisa - Puangmalai Science and Technology Kamphaeng Phet Rajabhat University Meang Kamphaeng Phet
147 MissNarumat Chunkramol Science and Technology Nakhonsawan Rajabhat University Thailand
148 MissPatcharaporn​ - Sitong Science​ and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
149 MissNichakan Kamjat Faculty of science and technology Nakhon Sawan rajabhat university Thailand
150 Mr.Natthaphong Manatsatong Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
151 MissNatthawan Sritakun Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
152 Dr.Rukchart Prasertpong Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
153 Mr.Suepsakun Malayawet Science and Technilogy Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
154 MissChonnipha Desparput Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
155 MissPornwilai Chankitkan Faculty of Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
156 MissKunthida Chuthong Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
157 MissJaruwan Chantanyakam science and technology Nakhon Sawan Ratchapat University Thailand
158 MissWatsana Yongkhetkan Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
159 MissPiyanut Ponkasem Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
160 MissPhonthip Kannalak Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
161 MissThawanrat Wisetya Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
162 MissPimnapa - Pinnak Science​ and​ Technology Nakhon Sawan​ Rajabhat​ University Thailand
163 MissThanapa Phothiphon Science and technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
164 MissOranut Sangtim Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
165 MissRatchaneekorn Sonjai Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
166 Misskannika Sumonta science and technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
167 Dr.Nares Sawatraksa Faculty of Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
168 MissNatthawadee Homsombat Science​ and​ Technology Nakhon​ Sawan​ Rajabhat​ ​University​ Thailand​
169 MissThawanrat Wisetya Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Thailand
170 Mr.Wanchaloem Phulphap Science and technology Nakhon Sawan rajabhat university Thailand
171 Missสวัสดิ์วงศ์ คงกล่อม ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
172 MissPornnapa Khumwandee ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมือง
173 MissRatchaneewan Saengpanya ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมือง
174 Missกนกวรรณ เกิดคำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประเทศไทย
175 MissVeerana Chabubbab Uttaradit Rajabhat University Thailand
176 MissWaranya Thongkien Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
177 Mr.Pheeraphat Nuanpong Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
178 MissKultida Singlor Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
179 Mr.ดนุสรณ์ แผลงฤทธิ์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ไทย
180 MissTanaporn Suanpan - Uttaradit Rajabhat University Thailand
181 Missสิริลักษณ์ ทิพย์สันเทียะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เมือง
182 MissTHAMONWAN YAPROM - Uttaradit Rajabhat University Thailand
183 MissTHAMONWAN - YAPROM - Uttaradit Rajabhat University Thailand
184 MissSurangkana Kimang Education Uttaradit Rajabat University Thailand
185 MissKamonpan Aeimpho Education Uttaradit Rajabat University Thailand
186 Missอินทิราพร ศิลารัตน์ Science and technology Kampheang Phet Rajabhat University Thailand
187 Mr.Kiattichai Saodan Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
188 MissAnongnat Changthong Education Rajabhat Uttaradit Thailand
189 Mr.Sunchai - Phumnuam Education Rajabhat Uttaradit Thailand
190 MissSukanya Thamboon ครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ไทย
191 Mr.พิสิษฐ์ สีทัดแอ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
192 Mr.พิษณุ ถาวร ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประเทศไทย
193 Missสุชาดา ฉิมภาลัย ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประเทศไทย
194 Missวิภาวี โตพันธ์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
195 Missวศินี จันทร์ศรี ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัอุตรดิตถ์ ไทย
196 MissArissara Rungrueng ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประเทศไทย
197 MissPhimphilai Muangthim ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประเทศไทย
198 MissSudarat Phontheera ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Thailand
199 MissAticha Primma Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
200 Mr.ต่อศิทธิ์ - พุดลา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
201 Mr.Jirawat Kantalo Science and Technology Sakonnakhon Rajabhat University Thailand
202 MissKanyarak Yainai ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประเทศไทย
203 MissPratthana Leksing ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประเทศไทย
204 MissNattakan Phongsa ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชัฏอุตรดิตถ์ ประเทศไทย
205 Ms.อภินันท์ ผันผ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราภัฏเลย ไทย
206 Mr.จักรกฤษ บุญประสพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฏเลย ไทย
207 Mr.ภาณุวิชญ์ ภูมิวัฒน์ ครุศาสตร์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
208 Ms.budsaba Pratumsud science and technology Kamphaeng Phet Rajabhat University Thailand
209 MissPimlapat Wongkongkaew Science and technology Kamphaeng Phet Rajabhat University Thailand
210 Mr.ณรงค์ศักย์ บุบผา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไทย
211 Mr.Sittipong Wongsa Science and Technology Sakon Nakhon Rajabhat University Thailand
212 Mr.Thanakit Siwasopha Science and Technology Sakon Nakhon Rajabhat University Thailand
213 Ms.Methawee Kongaroon วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประเทศไทย
214 Mr.Montree Boonsuwan Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
215 Ms.บวรรัตน์ โสมศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไทย
216 Mr.Sahassawat Undonkloy Science and Technology Kamphaeng phet Rajabhat University Thailand
217 MissSirintra Bangluang Science and technology Kamphaeng phet Rajbhat University Thailand
218 Missณัฏฐิศา แลงามตา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไทย
219 Ms.รัตนาภรณ์ แสนหาญชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไทย
220 Ms.ลลนา อยู่สบาย วิทศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไทย
221 Ms.จิรานุช มั่นคงพิพัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไทย
222 Missรัดนิตา พรมมาวัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไทย
223 Missศรัญญา คำมุ้ย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไทย
224 Mr.Phurinat Tunfueai วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไทย
225 MissJittima Intaruangsorn Science and Technology Kamphaeng Phet Rajabhat University Thailand
226 Mr.Sutipong Khamthang Science and technology Kamphaeng Phet Rajabhat University Thailand
227 Assoc. Prof. ardoon jongrak science and technology Phetchabun Rajabhat University Thailand
228 MissMeentra - Khachonpai Science and technology Phetchabun Rajabhat university Thailand
229 Mr.จิรายุ - แซ่ย่าง คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไทย
230 MissThidarat Seesutho science and technology phetchabun rajabhat universiry Thailand
231 Mr.ภูธเนศ นารีรักษ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ไทย
232 Assist. Prof. Dr. Cholatis Suanoom Faculty of Science and Technology Kamphaengphet Rajabhat University Mueang District, Kamphaeng Phet Province
233 Assist. Prof. Chantana Simtrakankul Science and technology Loei Rajabhat University Thailand
234 Assist. Prof. Dr. Wannaphon Suriyakat Science and Technology Pibulsongkram Rajabhat University Thailand
235 Dr.supansa noinakorn Faculty of Science and Technology Phetchabun Rajabhat University Thailand
236 Dr.Montri Torvattanabun Science&Technology Loei Rajabhat University Thailand
237 MissThanyalak chusri Pibulsongkram Rajabhat University Thailand
238 Assist. Prof. Dr. Chiranya Rerkpiboon Science Ubon Ratchathani Rajabhat University Thailand
239 MissWanlapa Porchompoo Science and Technology ( Sakon Nakhon Rajabhat University Thailand
240 Assist. Prof. Dr. Somthawin Khunkhet Science Ubon Ratchathani Rajabhat University Thailand
241 Mr.Phongsakorn Tubchoo Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
242 Mr.นัฐพงษ์ ถือนิล ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
243 MissRattikan Hattee Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
244 MissPaninee Tongjad Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
245 MissKantima Kangtan Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
246 MissParitchaya Kongnun Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
247 Mr.Chainaret Chaiprom education URU Thailand
248 MissPhiangkhwan Buaphan Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
249 Mr.Chalermchai Munyourn Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
250 Mr.Anuruk Saeyang Education Uttaradit rajabchat university Thailand
251 MissApichaya Jaihern Education Uttaradit Rajaphat University Thailand
252 Mr.Kowit Saesong education URU Thailand
253 Missนางสาวธัญสุดา จันขัน ครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Thailand
254 Mr.Wirayut Khaonakha Faculty of Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
255 MissJiraporn Duangsar Education Utt rajabhat university Thailand
256 MissKittika Rattanatanon EDucation Uttaradit rajabhat university Thailand
257 Mr.Tinnakorn Krongsuwan ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
258 Mr.ปิยวัฒน์ ท้าววรรณชาติ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
259 Mr.อนุศักดิ์ ดาดี ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
260 Mr.ธนวัฒน์ จันคำ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฎอุตรดิตถ์ ไทย
261 Missทัณฑิกา นันทะก๋า ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไทย
262 Mr.Tannatron Toumbansai Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
263 MissNatthida Boontoop Faculty of Education Uttaradit Rajabhat University Thailand
264 0 0 0

Contact

For more info, contact us!

หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูล

รายละเอียดโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์

0899609050

ฝ่ายประสานงานหัวข้อสัมมนา : อาจารย์ ดร.พัชรี มณีรัตน์

m.patcharee@uru.ac.th, Tel 0882718660

ฝ่ายประสานงานหัวข้อโครงงาน : อาจารย์ ดร.ธัชชัย อยู่ยิ่ง

tadchai.yuy@uru.ac.th, Tel 0916253740

Visitor Counter