ยินดีต้อนรับสู่ DataScience URU

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เราจัดการข้อมูล เราทำงานกับข้อมูล เราวิเคราะห์ข้อมูล และ นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม

วิเคราะห์ข้อมูล(Data Analytics), การเรียนรู้ของเครื่อง(Machine Learning), ปัญญาประดิษฐ์(AI)

team meeting

ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

- ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)

- ทุนสนับสนุนผู้ช่วยนักวิจัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม-เอกชน การประกอบวิชาชีพอิสระ รวมถึงการมีธุรกิจส่วนตัวในสาขาวิชาที่เรียนมา โดยสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย เช่น นักวิทยาการข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล เป็นผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ดูแลและจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) นักวิเคราะห์การตลาดและการลงทุนโดยอาศัยข้อมูล นักแปรผลข้อมูล นักพัฒนาโปรแกรม สามารถใช้องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา และอาจารย์ในสถาบันการศึกษา

ข้อมูลอันดับเงินบัณฑิตจบใหม่สาย IT

อาชีพที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดสำหรับบัณฑิตจบใหม่ในปี 2563 อ้างอิงจาก Website :https://www.marketingoops.com/

วิศวกรซอฟแวร์

60,000 บาท

นักวิทยาการข้อมูล (DataScience)

50,000 บาท

นักเขียนโปรแกรม

40,000 บาท

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

20,000 บาท

รายวิชาที่หน้าสนใจ

person graphic
reporting

การเรียนรู้ของเครื่อง

แนวคิดและเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ขั้นตอนการเรียนรู้ของเครื่องทั้งแบบมีผู้สอน และไม่มีผู้สอน การจำแนกประเภทข้อมูลและพยากรณ์

การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการลงทุน

กลยุทธ์การซื้อขายหุ้น แบบต่าง ๆ การวิเคร์การจัดการพอร์ตการลงทุน ทฤษฎีการเรียนรู้ของเครื่อง การซื้อขายด้วยอัลกอริทึม

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

หลักการอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อ โปรโตคอลของอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง

เครื่องมือพื้นฐานสำหรับวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปแบบเบื้องต้น โปรแกรมการจัดการเอกสารอัตโนมัติเพื่อการนำเสนอ และการจัดเก็บข้อมูล

อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร

ข่าว ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร วิทยาการข้อมูล

Workspace Desktop
  • 24 กรกฏาคม 2021
  • อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • -

อนุมัติเปิดหลักสูตร วิทยาการข้อมูล

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติเปิดหลักสูตร วิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2564

ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล

Facebook

...

line ID

...